31-Planning to start a new busines Here are some tips how to start with registration in India

นอกจากนี้ยังให้เอกลักษณ์ในการทำงานและบริษัท ของคุณ หลายบริษัท จัดการในผลิตภัณฑ์และบริการเดียวกันสิ่งที่แตกต่างเป็นชื่อของพวกเขาซึ่งเป็นที่รู้จักเฉพาะเมื่อมีการลงทะเบียน

สำหรับธุรกิจที่จะเริ่มต้นสิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณต้องการขาย เมื่อตัดสินใจเลือกสิ่งที่ต้องการแล้วคุณต้องตัดสินใจเลือกชื่อ บริษัท และเครื่องหมายการค้าของ บริษัท จากนั้นคุณควรพิจารณาการลงทะเบียนของ บริษัท ของคุณ การลงทะเบียน บริษัท ของคุณกับรัฐบาลเป็นเรื่องสำคัญมากเนื่องจาก บริษัท ที่จดทะเบียนจะได้รับประโยชน์มากกว่า บริษัท ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็น บริษัท เอกชนหรือ บริษัท มหาชนจดทะเบียนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งสองบริษัท ที่เป็นเจ้าของและบริษัท คู่ค้าทั้งสองประเภทสามารถจดทะเบียนได้ในทุกประเทศและในอินเดีย

การ รับจดทะเบียนบริษัท ในอินเดียมีการจัดการและควบคุมโดยการกระทำที่เรียกว่าพระราชบัญญัติ บริษัท นอกจากนี้ยังดำเนินการโดยกระทรวงการต่างประเทศด้วยความช่วยเหลือจากสำนักงานของนายทะเบียนของ บริษัท ในแต่ละรัฐ เมื่อมีการจดทะเบียน บริษัท ในนิวเดลีในความเป็นจริงการกำกับดูแลและการจัดการตามพระราชบัญญัติ บริษัท พ.ศ. 2499 และได้รับการดูแลจากสำนักงานของนายทะเบียนของ บริษัท (ROC) ในแต่ละรัฐ ประเภทของ บริษัท ที่จดทะเบียนในอินเดีย ได้แก่ บริษัท เอกชนและ บริษัท มหาชน ขั้นตอนการลงทะเบียน บริษัท ในอินเดียเริ่มต้นด้วยการยื่นขอชื่อกับ ROC เมื่อได้รับการจัดสรรชื่อ บริษัท แล้วเอกสารการจดทะเบียน บริษัท ต้องจัดเตรียมและยื่นต่อ ROC เพื่อลงทะเบียน ในการตรวจสอบเอกสารในวันหรือสองวัน ROC จะลงทะเบียน บริษัท และออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน นอกจากนี้การลงทะเบียนของ บริษัท ในเมืองบังกาลอร์ยังมีขั้นตอนเดียวกับในรัฐอื่น

ในการเริ่มต้นขั้นตอนการลงทะเบียนคุณต้องใส่ชื่อ บริษัท ของคุณด้วย ROC หากชื่อของคุณไม่เหมือนกับชื่อ บริษัท จดทะเบียนใด ๆ คุณจะได้รับชื่อ การลงทะเบียนช่วยให้มั่นใจได้ถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคุณด้วยชื่อที่โดดเด่น หลังจากการจัดสรรชื่อ บริษัท ของคุณคุณจะต้องเตรียมเอกสารการลงทะเบียนต่าง ๆเกี่ยวกับรายละเอียดที่อยู่เจ้าของรายละเอียด ฯลฯ และยื่นต่อ ROC เพื่อลงทะเบียน ในการตรวจสอบเอกสารในวันหรือสองวัน ROC จะลงทะเบียน บริษัท และออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน พวกเขาเรียกเก็บเงินคุณในนามสำหรับกระบวนการ ขั้นตอนการจดทะเบียน บริษัท ในเมืองนอยดาจะเรียกเก็บในลักษณะเดียวกัน

คุณอาจไปลงทะเบียนบริษัท ของคุณเองหรือจ้างทนายความส่วนตัว อย่างไรก็ตามมีหลาย บริษัท ที่พร้อมจะช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียน บริษัท ของคุณได้ พวกเขามีพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะช่วยคุณในการลงทะเบียน เป็นพิธีการที่เกี่ยวข้องในการยื่นเอกสารที่มีความยุ่งยากสำหรับบางคนและมันเกี่ยวข้องกับความรู้ดังนั้นสำหรับการทะเลาะฟรีและง่ายการลงทะเบียนบางคนชอบที่จะลงทะเบียน บริษัท ของพวกเขาด้วยความช่วยเหลือของ บริษัท ผู้ไกล่เกลี่ย พวกเขาคิดค่าบริการสำหรับชื่อของพวกเขา ถ้าคุณต้องการบทความเกี่ยวกับโรคทางจิตวิทยาคุณจะได้รับการจดทะเบียน บริษัท ใน Kolkata ผ่านความช่วยเหลือของ บริษัท ผู้ไกล่เกลี่ยบางราย

การจดทะเบียนบริษัท ของคุณเป็นเรื่องสำคัญมาก ช่วยให้ บริษัท ของคุณมีเอกลักษณ์โดดเด่นในทุกรัฐทั่วอินเดีย การลงทะเบียนช่วยให้คุณได้รับประโยชน์ในกรณีที่เกิดข้อพิพาททางกฎหมายรวมถึงการนำเข้าและส่งออกและอื่น ๆ ด้วย เพื่อไปให้มีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไปข้างหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *